Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO W STANOWICACH

 

 

 

 

1. Cmentarz jest własnością Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach. Służy do grzebania ciał zmarłych, wyrażania pamięci i czci zmarłym oraz modlitwie za nich. Cmentarz jest też miejscem zadumy nad życiem i wiecznością.

2.Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach.

Wszelkie prace dotyczące funkcjonowania cmentarza, pochówku i prac wykonywanych na cmentarzu winny być uzgadniane z administratorem cmentarza. Zakład pogrzebowy, który świadczy usługi na cmentarzu partycypuje w kosztach utrzymania cmentarza.

3.Opiekunem cmentarza jest zakład pogrzebowy „HADES” ze Świebodzic.

4.Na cmentarzu w wyznaczonych miejscach można pochować zmarłych:

– Parafian

– Inne osoby z poza parafii (za pozwoleniem Administratora cmentarza)

5. Za pochowanie na cmentarzu i za inne działania dotyczące użytkowania cmentarza (m.in. wjazd na teren cmentarza, użytkowanie grobu, ekshumacja) pobierane są ofiary.

6. Czas pogrzebu należy ustalić z zakładem „Hades” oraz z Proboszczem Parafii NSPJ w Stanowicach. Miejsce grzebania, rodzaj grobu uzgadnia się z Opiekunem cmentarza, który dokonuje wykopu grobu. Do obowiązków firmy pogrzebowej należy także zasypanie grobu i uporządkowanie miejsca pochówku.

7. Należy uzyskać zgodę Administratora cmentarza na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu, np.:

– ekshumację zwłok (ekshumacje są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami szczątkami ludzkimi z grudnia 2001 roku oraz warunkami określonymi przez Sanepid. Po ekshumacji z grobu ziemnego umowa o użytkowanie grobu automatycznie wygasa a miejsce przechodzi do dyspozycji Administratora)

– przeniesienie do innego grobu

– budowę nowego pomnika

– remont pomnika (naprawa, wymiana tablicy)

– budowę ławek, kwietników i innych elementów ozdobnych – wybudowane bez zgody mogą być rozebrane

8. Osoba dokonująca ofiary rezerwacyjnej nie nabiera praw własności miejsca lecz staje się jego użytkownikiem.

9. Grób może być użyty ponownie jako miejsce grzebalne po 20 latach od daty pogrzebu.

10. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie dokona przedłużenia użytkowania grobu Administrator cmentarza potraktuje jako rezygnacje z użytkowania grobu i grób ulegnie likwidacji (art. 7 Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

11. Administrator cmentarza nie ma obowiązku szukania osób odpowiedzialnych za grób przeznaczony do likwidacji. Obowiązek ten spoczywa na osobach opiekujących się grobem.

12. Wykaz grobów, które będą likwidowane, podany zostanie do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń: przed kościołem i na stronie www Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach na 3 miesiące przed likwidacją. Wykazy będą sporządzane raz w roku począwszy od 1 września 2023 r.

13. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, koszonej trawie i zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów i składane w miejscu do tego wyznaczonym.

14. Firma wykonująca nagrobek ma prawo wykonywać prace na cmentarzu tylko wtedy gdy posiada
zezwolenie Administratora cmentarza.
Chęć wykonywania prac należy zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem.

15. Prace przy nagrobku, obramowaniu należy wykonać w taki sposób , by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach, ani sporów z użytkownikami sąsiednich grobów. Inwestor dba również o uprzątniecie miejsca prac. Pozostałości po rozebranych pomnikach winny być niezwłocznie usunięte z terenu cmentarza we własnym zakresie. Zabrania się pozostawiania rozebranych pomników przy murze cmentarza.

16. Zabrania się:

– wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody administratora cmentarza

– wjazdu pojazdami jednośladowymi

– wprowadzania zwierząt

– zanieczyszczania cmentarza

– korzystania z wody do celów poza cmentarnych

– samowolnego usuwania drzew oraz sadzenia drzew i krzewów

– palenia papierosów i picia alkoholu

– wyrzucania śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych

– hałasowania na cmentarzu

– pozostawiania dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych

17. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót odpowiedzialna jest osoba opiekująca się grobem.

18. Osoby korzystające z cmentarza zobowiązane są do zachowania spokoju, porządku i czystości.

19. Prace budowlano-remontowe wolno przeprowadzić od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-17.00

20. Cmentarz jest ubezpieczonych w zakresie OC. Ubezpieczenie nie obejmuje nagrobków, które można ubezpieczyć we własnym zakresie od zniszczenia, dewastacji  czy kradzieży.

21. Kwestie nie objęte niniejszym regulaminem, a mogące być przedmiotem nieporozumień czy sporów będą rozpatrywane indywidualnie w kancelarii parafialnej przez administratora cmentarza.

Przepisy niniejszego Regulaminu są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z 31.01.1959 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w sprawie urządzania cmentarz i prowadzenia ksiąg cmentarnych z dnia 20.10.1972 r. z późniejszymi zmianami.

 

STANOWICE, dnia 1 września 2023 r.

Załącznik do Regulaminu

Wykaz opłat:

 1. Stawki opłat za udostępnienie miejsca do wykonania pochówku:
 2. pod grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6): 50 zł
 3. pod grób ziemny jednomiejscowy: 500 zł (25 zł za rok)
 4. pod grób ziemny dwumiejscowy: 500 zł
 5. pod grób murowany jednomiejscowy: 700 zł
 6. pod grób murowany dwumiejscowy: 800 zł
 7. Stawki opłat za zachowanie nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat:
 8. Po upływie okresu nienaruszalności grobu istnieje obowiązek wniesienia opłaty przedłużającej okres nienaruszalności grobu na kolejne 20 lat.
 9. Opłata przedłużająca prawo do zachowania okresu nienaruszalności grobu wniesiona przez osobę inną niż dysponent grobu nie uprawnia do dysponowania grobem.
 10. Opłaty za poszczególne groby wynoszą:
 • grób ziemny dziecięcy (dzieci do lat 6): 100 zł
 • grób ziemny jednomiejscowy: 500 zł
 • grób ziemny dwumiejscowy w pionie: 500 zł
 • grób murowany jednomiejscowy: 500 zł

III. Stawki opłat za udostępnienie miejsca rezerwowego:

 1. pod grób ziemny jednomiejscowy: 500
 2. pod grób ziemny dwumiejscowy: 500
 3. pod grób murowany jednomiejscowy: 500
 4. pod grób murowany dwumiejscowy: 800
 5. a) W przypadku dokonania pochówku w okresie trwania wykupionej rezerwacji, 20 letnia nienaruszalność grobu będzie liczona od daty pogrzebu.
 6. b) W sytuacji określonej w punkcie 1. dysponent grobu uiści opłatę za okres nienaruszalności grobu przekraczający termin wykupionej rezerwy.
 7. c) Opłata, o której mowa w punkcie 2. zostanie obliczona proporcjonalnie wg stawek określonych w punkcie I (25 zł za każdy rok).
 8. Stawki opłat za korzystanie z kościoła parafialnego, jeśli odbywa się pogrzeb osoby nie zamieszkującej na terenie Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stanowicach: 300 zł
 9. Opłata za wjazd na teren cmentarza samochodem do 3,5 t: 100 zł; Opłata za postawienie nagrobka: 100 zł.