Wskazania dot. ślubu konkordatowego

ŚLUB KONKORDATOWY

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską podpisano ustawę Konkordatową. W związku z nią i po uchwaleniu odpowiednich
zmian w polskim ustawodawstwie istnieje obecnie możliwość zawierania małżeństwa konkordatowego (kanonicznego).

Skutki prawne takiego małżeństwa są takie same jak w przypadku ślubu cywilnego w związku z tym dwie oddzielne ceremonie ślubne tzn. jedna w Urzędzie Stanu Cywilnego, a druga w Kościele nie są już konieczne.

Według obowiązującej tradycji ślub kościelny zawierany jest w parafii Panny Młodej. Coraz częściej odchodzi się od tego zwyczaju i młode pary zawierają związek małżeński w parafii Pana Młodego lub w całkiem innej parafii po spełnieniu odpowiednich formalności.

KOLEJNOŚĆ ZAŁATWIANIA FORMALNOŚCI:

1) Kiedy tylko ustaliliście wstępnie datę ślubu należy jak najszybciej zarezerwować termin w parafii, ponieważ może się zdarzyć, że akurat w ten dzień i na tą konkretną godzinę jest lub będzie więcej chętnych. Jeżeli chce się zawrzeć ślub podczas Mszy Św. powinno się to uzgodnić z księdzem w momencie ustalania terminu ślubu.
Nie zawsze istnieje taka możliwość. Należy podać czy będzie to ślub konkordatowy czy ślub kościelny.

Datę ślubu należy potwierdzić w terminie wyznaczonym przez księdza. Brak potwierdzenia może spowodować anulowanie ustalonego terminu uroczystości.

2) W przypadku gdy chcemy aby ceremonia ślubu odbyła się w innej parafii niż parafia Młodej lub Młodego należy udać się do jednej z Waszych parafii po pozwolenie (i licencję) na zmianę miejsca ślubu. Uzyskanie pozwolenia na zmianę parafii ślubu można uzyskać zarówno z parafii młodego jak i młodej.

Pozwolenie powinno być w tej formie –

„Wyrażam zgodę żeby wszystkie formalności ślubu zostały załatwione w parafii …”

Pozwolenie (Licencję) między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni.

3) 4-6 miesięcy przed ślubem: Z parafii gdzie się przyjmowało sakrament chrztu należy pobrać metryki chrztu, z zaznaczeniem, że są do ślubu kościelnego. Wówczas
zostanie przystawiona pieczątka mówiąca, że w księdze nie ma wpisu o ślubach. Parafia, w której przyjmowało się bierzmowanie ma obowiązek przesłania tej informacji do
parafii chrztu, dlatego informacja o przyjętym sakramencie bierzmowania powinna znaleźć się na metryce chrztu.

Okres ważności świadectwa chrztu wypisywanego do ślubu to 3-6 miesięcy (zależy od Parafii).

4) 4-6 miesięcy przed ślubem: W USC na Piłsudskiego wyciągnąć skrócone akty urodzenia obu narzeczonych. Podanie o wydanie skróconego aktu urodzenia może złożyć każdy
(nawet osoba niespokrewniona) i trzeba kupić znaczki skarbowe za 20 zł (5 zł podanie i 15 zł odpis). Natomiast odebrać może tylko sam zainteresowany, bądź osoba
spokrewniona z dowodem osobistym wnioskodawcy. Na akt czeka nawet do 2 tygodni.

5) 3 miesiące przed ślubem: Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej. Rozpisanie „zapowiedzi”. Oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii
parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

1. dowody osobiste

2. metryki chrztu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii)

3. zaświadczeniem o bierzmowaniu, jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu

4. ostatnie świadectwa nauki religii

5. zaświadczenie z U.S.C. o braku okoliczności wykluczających zawarciu małżeństwa (można dostarczyć później)

Najpóźniej protokół należy spisać miesiąc przed ślubem, żeby jeszcze można było dać zapowiedzi w 2 niedziele pod rząd w kościele narzeczonej i narzeczonego.

Zapowiedzi:

Ksiądz spisujący protokół wydaje dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi. Informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego
wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi. Narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny,
otrzymuje specjalny dokument, który zanosi do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi. Zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie
spisywany jest protokół przedślubny. Koniecznie musicie pamiętać o tym, że jeżeli należycie do różnych parafii zawiadomienie o zapowiedziach oraz prośbę o nie w
drugiej parafii musicie złożyć sami osobiście. Następnie należy po zapowiedziach odebrać zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

Kurs przedmałżeński:

Co najmniej na 3 m-ce przed ślubem należy rozpocząć kurs przedmałżeński. Kurs trwa 8-10 tygodni. Jest on bezwzględnie wymagany przez wszystkie parafie do zawarcia ślubu kościelnego.

Spowiedź:

Pierwszą spowiedź przedślubną należy odbyć po spisaniu protokołu. Bezpośrednio przy konfesjonale zaznaczcie, że jest to spowiedź przedślubna, dostaniecie wtedy wpisy do stosownych formularzy, które otrzymaliście z kancelarii parafialnej.

Bierzmowanie:

Osoby, które nie były bierzmowane powinny przygotować się i przystąpić do tego sakramentu. W tym celu należy zgłosić się do własnej parafii i tam zacząć przygotowania do tego sakramentu. Długość kursu jest uzależniona od wiedzy i praktyk kandydata. Na podstawie skierowania od księdza przygotowującego, przyjmuje się sakrament w wyznaczonej parafii.

6) 3 miesiące przed ślubem: Trzeba kupić znaczek skarbowy za 75 zł. Należy następnie udać się do USC właściwego dla miejsca zameldowania. Do USC należy wziąć dowody osobiste i wyciągnięte wcześniej skrócone akty urodzenia oraz dodatkowo:

Wdowiec – wdowa:

– odpis skrócony aktu zgonu małżonka

Rozwiedziony – rozwiedziona:

– odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

U kierownika danego USC należy złożyć wniosek o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Na decyzję czeka się około tygodnia.

Zaświadczenie to ma ważność 3 miesiące i nie może stracić ważności przed wyznaczoną datą ślubu!

Otrzymuje się 3 egzemplarze tego zaświadczenia. Wszystkie 3 kopie zanosi się do kościoła. Jedna kopia zostanie w kościele, drugą ksiądz wyśle do USC, trzecią dostaną Młodzi – z podpisami po zawarciu małżeństwa.

7) 1-2 miesiące przed ślubem: Najpóźniej do ostatniego tygodnia przed ślubem odbyć spotkania (2-3) w poradni rodzinnej.

W poradni można:

* porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem

* przygotować się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa

* nauczyć się metod naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej

* uzyskać informacje o szkołach rodzenia i porodach rodzinnych

* poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia

* otrzymać wskazówki o karmieniu piersią

* wypożyczyć książki o tematyce rodzinnej

* uzyskać podstawowe informacje dotyczące problemu choroby alkoholowej

8) Tydzień przed ślubem: W tygodniu ślubu trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Należy przynieść ze sobą:

* dowody osobiste

* potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej

* zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii

* zaświadczenie z U.S.C. o braku okoliczności wykluczających zawarciu małżeństwa (jeśli nie dostarczone wcześniej)

Rozmowa duszpasterska

Jest to spotkanie z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem podsumowujące przygotowanie do ślubu. Powinno się odbyć około miesiąc przed ślubem. Duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Na to spotkanie warto przynieść zeszyt „Dwoje stają się jednym”, aby omówić przebieg liturgii ślubu. Narzeczeni powinni także znać podstawowe modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu, 10 Bożych przykazań, 5 przykazań kościelnych itp. Na tej
rozmowie należy także ustalić szczegóły oprawy muzycznej z organistą i wystrój kościoła u kościelnego. Trzeba także ewentualnie poprosić ks. proboszcza o zgodę na to, aby krewny lub znajomy kapłan mógł asystować przy ślubie.

Należy również wówczas uregulować wszystkie opłaty związane ze ślubem.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie i filmowanie powinno być ustalone tutaj z księdzem błogosławiącym dany związek małżeński, a nagrywający powinni posiadać zezwolenie na filmowanie wydane przez odpowiednią władze kościelną.

9) 1-2 dni przed ślubem: Należy odbyć drugą spowiedź przedślubną (koniecznie otrzymać potwierdzenie tej spowiedzi).

10) W dniu ślubu: W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła na około 15 min. przed uroczystością. Narzeczonym towarzyszą dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. W dniu ślubu wszystkie pozostałe obowiązki w kancelarii parafialnej spoczywają na świadkach.

To oni dostarczają księdzu formularze od spowiedzi oraz obrączki.

Do ślubu należy ze sobą zabrać:

1. Dowody osobiste

2. Kartki ze spowiedzi

3. Obrączki

Przebieg uroczystości:

1. Pożegnanie w domu – błogosławieństwo rodziców

2. Przejazd do kościoła – w zakrystii podpisanie przez narzeczonych i świadków dokumentów ślubu konkordatowego oraz protokołu ślubnego, oddajemy kartki księdzu,
przekazujemy obrączki kościelnemu, duchowny asystujący złoży swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa konkordatowego

3. Wejście do kościoła orszaku weselnego (ustalić czy narzeczeni czekają przed kościołem i potem ksiądz ich wprowadza, czy sami wchodzą do kościoła i zajmują miejsca
przed ołtarzem)

4. Obrzęd sakramentu małżeństwa dokonuje się po Ewangelii i krótkim kazaniu kapłana

5. Młodzi otrzymują najczęściej Komunię św. pod dwoma postaciami – chleba i wina

6. Po zakończeniu Mszy św. Młodzi pozostają na swoich miejscach i przez chwilę modlą się w ciszy (w tym czasie goście mogą opuścić kościół)

7. Życzenia składa się obok kościoła tak, aby nie tarasować wejścia do kościoła. Świadkowie powinni dopilnować aby zostały zamknięte drzwi pomiędzy kościołem a kruchtą, aby nie zakłócać uroczystości następnej pary przyjmującej sakrament małżeństwa. Często istnieje zwyczaj obsypywania nowożeńców w chwili przyjmowania życzeń ryżem lub monetami – które należy uprzątnąć przed opuszczeniem placu kościelnego (świadkowie lub wyznaczone osoby)

11) 2 tygodnie po ślubie: Z otrzymanym w dniu ślubu zaświadczeniem należy się zgłosić do właściwego dla danego kościoła Urzędu Stanu Cywilnego po odpisy skróconych aktów małżeństwa. Może to zrobić jedno z małżonków. Dostaje się tylko 3 odpisy skrócone aktu ślubu. I te 3 odpisy są wliczone w „cenę ślubu”. Odpis zupełny, możemy otrzymać po otrzymaniu skróconego aktu małżeństwa. W tym celu należy napisać podanie o wydanie odpisu zupełnego. Koszt – 30zł, każda kolejna kopia 25zl.

Wskazania zaczerpnięte ze strony Diecezji Łódzkiej, wszelkie wątpliwości należy uzgodnić z proboszczem miejsca.